Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop www.121spirit.sk

 

E-shop www.121spirit.sk je primárne určený užívateľom starším ako 18 rokov. 

Návštevník tejto internetovej stránky, ktorý nedosiahol 18 rokov je oprávnený nakupovať iba položky ktoré neobsahujú alkohol.

 

PREDMET 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho – spoločnosti:

 

LAKLA s.r.o. 

sídlo: Nám. Hrdinov 3715/13A , 932 01 Veľký Meder 

IČO: 47 581 735

IČ DPH: SK2024031207

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Tranva, Oddiel: Sro, vložka číslo 33514/T

tel.: 0903 748 194

e-mail: info@121spirit.sk 

(ďalej len ako „spoločnosť’)

 

pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.121spirit.sk

 Dozorným orgánom spoločnosti je:

 • Slovenská obchodná inšpekcia: 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj 
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1 
Odbor výkonu dozoru    
tel. č. 033/321 25 27

 • príslušná regionálna Štátna veterinárna a potravinová správa, a 
 • príslušný Colný úrad. 

 

UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti.
 2. Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti (ďalej len „objednávka“). Objednávku možno uskutočniť prostredníctvom vytvoreného užívateľského účtu alebo bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej stránke www.121spirit.sk a jeho odoslaním cez e-shop.
 3. Objednávka obsahuje okrem iného:
  1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP (vrátane podmienok odstúpenia od zmluvy, alternatívneho riešenia sporov a reklamačného poriadku), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
  2. vyhlásenie o tom, že kupujúci sa oboznámil so zásadami ochrany osobných údajov.
 4. Objednávka zaniká:
  1. odmietnutím objednávky  zo strany spoločnosti,
  2. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 5. Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. 
 6. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti neznamenajú potvrdenie objednávky. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
 7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
 8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti.
 9. Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov!

 

KÚPNA CENA 

 1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
 2. Spoločnosť si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky.
 3. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
 4. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti a to jedným z nasledovných spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
  1. V hotovosti pri osobnom prevzatí
  2. Platba na dobierku (kuriérovi)
  3. Prevodom na účet
  4. Platba prostredníctvom platobnej brány - Globalpayments
 5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom: 
  1. odovzdania kúpnej ceny pri osobnom prevzatí, 
  2. odovzdania kúpnej ceny kuriérovi, 
  3. pripísaním peňažných prostriedkov (kúpnej ceny) na účet spoločnosti. 
 6. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.
 7. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 

 

ČAS DODANIA

 

 1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je závislá od dostupnosti tovaru na sklade spoločnosti alebo u dodávateľov.
 2. S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.
 3. V prípade, ak spoločnosť zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol inú informáciu o dostupnosti, spoločnosť ihneď informuje zákazníka a ponúkne možnosť rozdeliť prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, spoločnosť vráti peniaze za vypredaný titul zákazníkovi.

 

MIESTO DODANIA

 

 1. Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.
 2. Miestom dodania môže byť aj obchodný priestor spoločnosti, ktorý sa nachádza na adrese: 946 16 Bodza 121

 

SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

 

 1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
  1. Preprava kuriérom
  2. Osobný odber
 2. Informácia o cene prepravy a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 

DODANIE TOVARU

 

 1. Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť spôsobom, ktorý určí kuriérska služba. Spolu s tovarom obdrží kupujúci účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 2. Kupujúci pri doručení tovaru sa preukazuje dokladom totožnosti – občianskym preukazom, zástupcovi kuriérskej služby, pre účel zistenia totožnosti a preukázania splnenia podmienky dosiahnutého veku 18 rokov. V prípade osobného odberu sa kupujúci preukazuje dokladom totožnosti poverenému zamestnancovi spoločnosti, za účelom preukázania splnenia podmienky dosiahnutého veku 18 rokov.
 3. Okamihom prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme prechádza na neho nebezpečenstvo škody na tovare.
 4. Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti.
 5. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

 1. Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu. V prípade odvolania objednávky spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. 
 2. V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou.
 3. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu: 946 16 Bodza 121, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@121spirit.sk 
 4. V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je spoločnosť povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť povinná:
  1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: 946 16 Bodza 121. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku spoločnosť neprevezme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
  2. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 7. Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim, príp. preukázania zaslania tovaru spoločnosti. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, vráti spoločnosť kupujúcemu rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.
 8.  Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti znáša kupujúci.
 9. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
  1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  2. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  3. predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
 10. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
  1. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti, 
  2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri osobnom odbere,
  3. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti inak ho zaobstarať,
  4. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť tovar nakupuje.
 11. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu.
 12. Odstúpenie spoločnosti od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

 

 OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 Link

 

 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 1.  Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 2.  Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj: 
  1. Ochrana osobných údajov
  2. Reklamačný poriadok
  3. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
  4. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
 3.  Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.121spirit.sk 
 4.  Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, resp. Obchodného zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 

vydané dňa: 30.11.2020

LAKLA s.r.o.